Nhạc Tân Nhạc

Ngựa Ông Đã Về

Hoa Nam

[ G - 2/4 ]

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ bổ đề cho ngựa ông ăn

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa phi thật nhanh, tên bay nào sánh

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa ông lại về, cắt cỏ bổ đề cho ngựa ông ăn

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa phi nước đại bon trên đường dài


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,659
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (6/21/2006)
Người gửi: