Thơ (Chưa Xếp Loại)

Vô Sự Là Hơn

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời, mèo đuổi chuột
Ðến khi thất thế kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,690
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: DCT
Người sửa: Bong Lai 4/7/2002 7:55:46 PM