Thơ  

Trầm Thúy

Joseph Huỳnh Văn

Chiều khép mắt xanh
trầm thúy nhớ
trầm cỏ xanh
rủ bóng mực huyền sơ

Lòng sương phai Hoài khuất vết chân mờ
Trăng ấp-ủ vừng mơ trong đáy mộ
chiều đi mãi
Thương nắng vàng, nuối lại
chút hồng rơi bi-thiết cuối chân ngày

Chiều khép mắt xanh
trầm thúy nhớ
trầm ngàn mây
khép tím một giòng thơ


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,659
Nguồn: Văn (số tháng 2 & 3, 2004)
Đăng bởi: Cát Nhu ()
Người gửi: