VIỆT SỬ TÂN KHẢO_Quyển I

GIỚI THIỆU BỘ VSTK/CHÚ GIẢI&KHẢO LUẬN GỒM 13 TẬP

tác giả Nguyễn Công Tánh
238 xem
– Bộ VIỆT SỬ TÂN KHẢO CHÚ GIẢI & KHẢO LUẬN (VSTK/CG-KL) 13 Quyển (hơn 4.000 trang được đánh số trang liên tục từ quyển 1 đến quyển 13) của soạn giả NGUYỄN CÔNG TÁNH là một công trình sưu khảo cật lực, nghiêm chỉnh, vô tư, độc lậ̣p, tự do và đơn độc, nhưng không bị một áp lực ngoại hướng nào đè ép khi viết lách trong suốt hơn 20 năm qua, không vì hám danh hay thương mại trục lợi . – Toàn thể bộ VSTK/CG-KL nầy sẽ được soạn giả gửi lên trang nhà ĐẶC TRƯNG _- bộ VIỆT SỬ TÂN KHẢO CHÚ GIẢI & KHẢO LUẬN (VSTK/CG-KL) 13 Quyển (hơn 4.000 trang được đánh số trang liên tục từ quyển 1 đến quyển 13) của soạn giả NGUYỄN CÔNG TÁNH là một công trình sưu khảo cật lực, nghiêm chỉnh, vô tư, độc lậ̣p, tự do và đơn độc, nhưng không bị một áp lực ngoại hướng nào đè ép khi viết lách trong suốt hơn 20 năm qua, không vì hám danh hay thương mại trục lợi . – Toàn thể bộ VSTK/CG-KL nầy cũng sẽ được soạn giả gửi lên Trang nhà ĐẶC TRƯNG – WordPress vô vị lợi.
*

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved