Trôi

tác giả Như Hoa Ấu Tím
7 xem


Là phụ nữ! Bao nhiêu điều khắc khe thuở xưa ép buộc đúng khuôn phép lại thêm ôm ấp bao nhiêu thứ không chỉ 9 tháng 10 ngày mà cả đời gánh vác nó nữa – nên bật lên thơ – vẽ thành tranh!
Cảm được những điều này nên hát tâm trạng của họ cho vui nhừng tháng ngày nhàn hạ!

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2022 dactrung.com; all rights reserved