Trôi

tác giả Như Hoa Ấu Tím
37 xem


Là phụ nữ! Bao nhiêu điều khắc khe thuở xưa ép buộc đúng khuôn phép lại thêm ôm ấp bao nhiêu thứ không chỉ 9 tháng 10 ngày mà cả đời gánh vác nó nữa – nên bật lên thơ – vẽ thành tranh!
Cảm được những điều này nên hát tâm trạng của họ cho vui nhừng tháng ngày nhàn hạ!

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2022 dactrung.com; all rights reserved